Prisinformasjon

 

  • I enkelte saker tilbyr vi en gratis vurdering på inntil 30 minutter UTEN KOSTNAD. Møtet skal gi deg mulighet til å presentere saken slik at vi kan gi deg råd om veien videre.
  • Avhengig av sakens karakter og vanskelighetsgrad, vil timeprisen for juridisk bistand overfor private klienter normalt være fra kr. 2 000,-  til kr. 2 600,- inkl. mva. I tillegg vil advokaten fakturere for utgifter, gebyrer og lignende som påløper ved utførelsen av oppdraget. Fakturagebyr tilkommer for hver faktura. 
  • I forkant av en sak vil det, så langt det er mulig, gis et estimat over antatt timeforbruk og pris.

  • I saker som er dekket av ordningen om fri rettshjelp, dvs. der klientens advokatbistand dekkes helt eller delvis av staten, faktureres det offentlige med de til enhver tid gjeldende satser. Gjeldende timesats er for tiden kr. 1020,- eks. mva. Dette blir en vurdering i hver enkelt sak da kun enkelte sakstyper omfattes. 
  • I tillegg vil mange ha dekning for utgifter til rettshjelp gjennom sitt forsikringsselskap. Vi bistår med å fremme slike krav.  

  • Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening og underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk.
  • Vennligst merk at vår beregning av honorar ikke alltid vil være et resultat av timeføring og en fast timepris. I henhold til Den Norske Advokatforenings etiske regler vil man i honorarberegningen også kunne ta hensyn til  oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse og sakens utfall.