Sivilombudsmannen kritiserer politiets edruelighetsvurdering

Førerkort

«Edruelighetssaken» har fått mye oppmerksomhet i media i det siste. Advokatene Sivertsen & Co har flere saker hvor den aktuelle problemstillingen oppstår. Av den grunn gikk vi også ut med en generell kommentar til alle disse sakene i gårsdagens BT.

Hovedpoenget i edruelighetssaken er at politiet de siste årene har fratatt mange førerretten fordi de ikke anser dem som «edruelige» nok til å kjøre bil. Begrunnelsen for politiets syn er gjerne at de rammede har fått noen bøter for bruk av cannabis de siste årene, eller de har innrømmet for politiet at de røyker cannabis en gang i blant.

Vi mener at politiets utredning og bevisvurdering i mange av disse sakene ikke er i tråd med beviskravene og retningslinjene som lovgiveren har kommet med. Politiets saksbehandlingsrutiner er overfladiske og utilstrekkelige, noe som medfører at alt for mange blir karakterisert som «ikke edruelige». Dette er et stort problem fordi vedtak om tilbakekall av førerretten er av stor praktisk og rettssikkerhetsmessig betydning for dem som mister den.

Sivilombudsmannen har uttalt seg

I en nylig uttalelse (Sak: 2014/2522) sier Sivilombudsmannen seg enig i vår kritikk av politiets saksbehandling. Ombudsmannen legger til grunn at det må foretas en konkret, bred og helhetlig vurdering av edrueligheten til innehaveren av førerretten, hvor beviskravet er sannsynlighetsovervekt.

«For at vilkåret i vegtrafikkloven § 34 femte ledd skal være oppfylt må bruken av rusmidler være av et visst omfang og skje med en viss regelmessighet og hyppighet. Det skal altså mer til enn sporadisk bruk. Bruken må ha betydning for innehaverens skikkethet som fører av motorvogn.»

At et rusmiddel er ulovlig skal ikke vektlegges

Et meget viktig poeng i Sivilombudsmannens uttalelse, er at det ikke skal ha betydning for edruelighetsvurderingen om rusmiddelet som benyttes er lovlig eller ikke. Politiet har benektet at de legger vekt på at et stoff er ulovlig, men Sivilombudsmannen er enig med oss i at realiteten synes å være en annen:

«Direktoratet har vist til at bruk av ulovlige rusmidler er «i seg selv grenseoverskridende», og at direktoratet følger «en streng praksis ved bruk av ulovlige rusmidler, der enhver bruk representerer et misbruk – i motsetning til kontrollert bruk av alkohol». Den nærliggende tolkningen av denne uttalelsen er at direktoratet anser rusmidlenes ulovlighet som et selvstendig moment i edruelighetsvurderingen. En slik forståelse er ikke i samsvar med vurderingstemaet i vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Enhver bruk av ulovlige rusmidler kvalifiserer heller ikke som «misbruk», slik dette begrepet brukes i rettspraksis og juridisk teori.»

Politiets edruelighetsvurdering er feil

I sin uttalelse nevner Sivilombudsmannen flere viktige poenger som må tas hensyn til når politiet skal vurdere folks «edruelighet». De presiserer at man ikke automatisk kan stemple noen som «ikke edruelig» bare fordi det foreligger to eller flere bøteleggelser, jf. blant annet LB-2007-147041. De viser til at en slik instruks kun er veiledende og at politiet må tillates et faglig skjønn.

Videre peker Sivilombudsmannen på at det i praksis kan by på vanskeligheter for politiet å påvise manglende edruelighet hos folk. Men det presiseres at slike praktiske vanskeligheter ikke kan begrense kravene til bevisgrunnlaget eller påvirke kravet om sannsynlighetsovervekt. Det vises i denne sammenheng til at vedtak om tilbakekall er av stor rettssikkerhetsmessig betydning for innehaveren av førerretten.

Politiet må endre sin praksis

I den konkrete saken kom Sivilombudsmannen til at to bøteleggelser av klageren isolert sett ikke var nok til å oppfylle vilkårene for tilbakekall av førerretten. Politiets bevisvurdering og vektlegging av klagerens redegjørelse synes ikke å ha vært i tråd med beviskravene i vegtrafikkloven § 34 femte ledd eller med retningslinjene i politiets håndhevingsinstruks.

Vel så viktig kan det sies å være at ombudsmannen nå opplyser om at de for tiden gjennomfører en større systematisk undersøkelse av politiets saksbehandling i saker om førerkort. Saker om tilbakekall som følge av manglende edruelighet er omfattet av denne undersøkelsen. Vi håper og tror at denne gjennomgangen vil føre til en bedre praksis hos politiet i disse sakene fremover.