Ikke la regnskapsføreren gjøre advokatjobben - gi bedriften en fastadvokat!

En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester (NOU 2002: 18 - Rett til rett), viser at bedrifter ofte forsøker flere alternativer for å løse sine juridiske problemer før de velger advokatbistand. 48 prosent av de spurte bedriftene hadde forsøkt å ordne opp i saken selv, mens 25 prosent hadde brukt regnskapsfører/revisor som et alternativ til advokat.

Hva som er årsaken til at bedriftene i det lengste velger å utsette advokatbistanden er det vanskelig å svare på, men den samme undersøkelsen gir likevel noen pekepinner:

Drøye advokatpriser?

Man skulle tro at advokatenes relativt høye priser var en av årsakene til at bedriftene avventer i det lengste med å kontakte dem. Bransjeundersøkelsen 2013 viser en gjennomsnittlig timepris på tvers av alle segmenter, regioner og stillingskategorier på kr 1403 kroner (ekskl. merverdiavgift). For bedriftsmarkedet er nok snittet høyere. 

I følge undersøkelsen fremstår imidlertid bedriftene som svært uinteresserte i å undersøke prisene i markedet. 88 prosent av små og mellomstore bedrifter hadde ikke spurt om pris i det hele tatt før de valgte advokat. Kun 6 prosent undersøkte priser hos flere enn én advokat, og blant de minste bedriftene var det bare 1 prosent som hadde gjort dette.

Dårlig informasjon og forutsigbarhet

Spesielt i bedriftsmarkedet er det viktig med økonomisk forutsigbarhet, noe som advokatene synes å være lite flinke til å gi sine kunder. Dette kan forklare hvorfor så mange bedrifter i det lengste forsøker å ordne opp selv, i stede for å søke profesjonell hjelp. Undersøkelsen viste at advokatene var dårligere til å gi informasjon om pris på eget initiativ til bedriftskunder. Det var også en større andel blant bedrifter enn blant privatpersoner som ikke mottar noen informasjon underveis i saken (26 prosent mot 18 prosent).

Undersøkelsen kan tyde på at uforutsigbare kostnader og manglende prisinformasjon setter en stopper for hvor ofte bedriftene velger å benytte seg av juridisk rådgivning fra et advokatkontor. Likevel viser altså bedriftsundersøkelsen 2013 at andel advokater som oppgir priser på hjemmesidene, er synkende.

Økt konkurranse fremmer profesjonalitet

Det er synd at bedriftene vegrer seg for å benytte profesjonell juridisk kompetanse på grunn av manglende forutsigbarhet og dårlig prisinformasjon fra advokatene. Men heldigvis er konkurransen økende også i advokatbransjen. Bedriftsundersøkelsen 2013 viser at forholdet mellom antall ansatte (produksjonskapasitet) og antall timer fakturert (volum) er negativ i bransjen de siste årene. Dermed stilles det spørsmål ved om det over tid vil være for mange advokater utfra markedets behov. Vi tror derfor at konkurransen i markedet vil tvinge fremtidens advokater til å utarbeide bedre og mer forutsigbare tjenesteløsninger for sine bedriftskunder i fremtiden.

Fastadvokat for bedrifter

En slik utvikling i markedet bør ønskes velkommen og Advokatene Sivertsen & Co har som mål å lede an i utviklingen av et bedre tjenestetilbud for bedriftene. Vi opererer derfor med total åpenhet om våre faste lave priser, også på bedriftsmarkedet. Med vår nye fastadvokatordning for bedrifter kan små og mellomstore bedrifter allerede sikre seg juridisk bistand gjennom hele året på en forutsigbar og budsjettvennlig måte!

Her kan du lese mer om fastadvokatordningen for bedrifter.

Posted on September 16, 2014 .