Elektronisk tinglysning hos Kartverket

Tidene endrer seg. Det meste digitaliseres - nå også tinglysningen! 

Kartverket starter med elektronisk tinglysing. I starten gjelder det kun for profesjonelle brukere. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøpere å tinglyse "rett fra stua". Når det profesjonelle markedet tar i bruk elektronisk tinglysing, vil det ikke lenger være nødvendig for boligkjøpere og boligselgere å møte på advokatens eller eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Bankenes lånekunder kan nå signere alle dokumenter i nettbanken.

I forkant av innsending gjennomføres løpende kontroller av de ulike dokumentene som sendes til tinglysning. Feil og mangler fanges opp umiddelbart.

Hittil har Kartverket brukt cirka fire dager på å tinglyse en eiendom. I tillegg kommer tid for signering av dokumenter, postgang og eventuell retur av dokumenter på grunn av feil. Nå vil tinglysing kunne skje 24 timer i døgnet – og i de fleste tilfeller gjennomføres på sekundet.

Det er i første omgang åpnet for at de ni vanligste dokumenttypene for rettigheter i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk. 

Vi har tatt i bruk ordningen, og ser frem til en enklere og raskere tinglysningshverdag. 

 

Posted on May 10, 2017 and filed under Advokatene Sivertsen & Co, Nyheter.

Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.

I disse ferietider minner vi om reglene i småbåtloven. Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 23 a om bruk av egnet flyteutstyr om bord ble satt i kraft 1. mai 2015. Paragrafens første ledd innebærer en plikt for alle, i båter som er mindre enn åtte meter, til å ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. Båtfører har ansvaret for at barn under 15 år har lovpålagt utstyr.

Paragrafens annet ledd gir hjemmel til å fastsette forskrift om unntak fra kravet om flyteutstyr, men unntakene gjelder der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. Unntakene er fastsatt i forskrift 27. april 2015 nr. 409, som også ble satt i kraft 1. mai 2015. Disse unntakene er for personer i tråbåt eller robåt (utleiebåt) på innsjøer som er mindre enn 0,5 kvadratkilometer eller på et avgrenset område inntil 500 meter fra land. Unntaket gjelder også personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser. Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.

God sommer! 

 

Posted on July 15, 2016 .

Frifinnelse etter tvist i naboforhold

22. januar 2016 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet en tvist i et naboforhold med krav om retting etter naboloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøkte i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble frifunnet og saksøker ble dømt til å betale alle sakens kostnader.

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Posted on February 2, 2016 and filed under De lege lata, Eiendomsrett, Dommer.

Dom om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp

29. desember 2015 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet krav om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp på grunnlag av mangel etter avhendingsloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøker i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble dømt til å betale prisavslag, erstatning og sakskostnader til saksøker. 

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Skal du starte bedrift sammen med andre? Husk aksjonæravtale!

Aksjeloven stiller ingen krav om at det skal opprettes en skriftlig aksjonæravtale mellom parter som skal starte en bedrift sammen. Men det kan være veldig lurt for å unngå fremtidig konflikt mellom partene. Her ser vi på noen punkter som kan være viktige å ha med i en god aksjonæravtale.

Sivilombudsmannen kritiserer politiets edruelighetsvurdering

«Edruelighetssaken» har fått mye oppmerksomhet i media i det siste. Advokatene Sivertsen & Co har flere saker hvor den aktuelle problemstillingen oppstår. Vi mener at politiets saksbehandlingsrutiner er overfladiske og utilstrekkelige, noe som medfører at alt for mange blir karakterisert som «ikke edruelige».

Ikke la regnskapsføreren gjøre advokatjobben - gi bedriften en fastadvokat!

En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester (NOU 2002: 18 - Rett til rett), viser at bedrifter ofte forsøker flere alternativer for å løse sine juridiske problemer før de velger advokatbistand. 48 prosent av de spurte bedriftene hadde forsøkt å ordne opp i saken selv, mens 25 prosent hadde brukt regnskapsfører/revisor som et alternativ til advokat.

Hva som er årsaken til at bedriftene i det lengste velger å utsette advokatbistanden er det vanskelig å svare på, men den samme undersøkelsen gir likevel noen pekepinner:

Drøye advokatpriser?

Man skulle tro at advokatenes relativt høye priser var en av årsakene til at bedriftene avventer i det lengste med å kontakte dem. Bransjeundersøkelsen 2013 viser en gjennomsnittlig timepris på tvers av alle segmenter, regioner og stillingskategorier på kr 1403 kroner (ekskl. merverdiavgift). For bedriftsmarkedet er nok snittet høyere. 

I følge undersøkelsen fremstår imidlertid bedriftene som svært uinteresserte i å undersøke prisene i markedet. 88 prosent av små og mellomstore bedrifter hadde ikke spurt om pris i det hele tatt før de valgte advokat. Kun 6 prosent undersøkte priser hos flere enn én advokat, og blant de minste bedriftene var det bare 1 prosent som hadde gjort dette.

Dårlig informasjon og forutsigbarhet

Spesielt i bedriftsmarkedet er det viktig med økonomisk forutsigbarhet, noe som advokatene synes å være lite flinke til å gi sine kunder. Dette kan forklare hvorfor så mange bedrifter i det lengste forsøker å ordne opp selv, i stede for å søke profesjonell hjelp. Undersøkelsen viste at advokatene var dårligere til å gi informasjon om pris på eget initiativ til bedriftskunder. Det var også en større andel blant bedrifter enn blant privatpersoner som ikke mottar noen informasjon underveis i saken (26 prosent mot 18 prosent).

Undersøkelsen kan tyde på at uforutsigbare kostnader og manglende prisinformasjon setter en stopper for hvor ofte bedriftene velger å benytte seg av juridisk rådgivning fra et advokatkontor. Likevel viser altså bedriftsundersøkelsen 2013 at andel advokater som oppgir priser på hjemmesidene, er synkende.

Økt konkurranse fremmer profesjonalitet

Det er synd at bedriftene vegrer seg for å benytte profesjonell juridisk kompetanse på grunn av manglende forutsigbarhet og dårlig prisinformasjon fra advokatene. Men heldigvis er konkurransen økende også i advokatbransjen. Bedriftsundersøkelsen 2013 viser at forholdet mellom antall ansatte (produksjonskapasitet) og antall timer fakturert (volum) er negativ i bransjen de siste årene. Dermed stilles det spørsmål ved om det over tid vil være for mange advokater utfra markedets behov. Vi tror derfor at konkurransen i markedet vil tvinge fremtidens advokater til å utarbeide bedre og mer forutsigbare tjenesteløsninger for sine bedriftskunder i fremtiden.

Fastadvokat for bedrifter

En slik utvikling i markedet bør ønskes velkommen og Advokatene Sivertsen & Co har som mål å lede an i utviklingen av et bedre tjenestetilbud for bedriftene. Vi opererer derfor med total åpenhet om våre faste lave priser, også på bedriftsmarkedet. Med vår nye fastadvokatordning for bedrifter kan små og mellomstore bedrifter allerede sikre seg juridisk bistand gjennom hele året på en forutsigbar og budsjettvennlig måte!

Her kan du lese mer om fastadvokatordningen for bedrifter.

Posted on September 16, 2014 .

Utleie av bolig - Husleiekontrakt

nøkkel.jpg

Høsten nærmer seg og mange, spesielt studenter, er nå på jakt etter et sted å bo. Kanskje har du vurdert å leie ut hele eller deler av en bolig som du eier? I så fall er det en god del du bør tenke på. Det viktigste av alt er nok en god husleiekontrakt.

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt. Vi anbefaler at det alltid utarbeides en skriftlig husleiekontrakt. Erfaringen vår tilsier at mange fremtidige konflikter kan unngås på denne måten.

Det er avtalen som inngås mellom huseier og leier som regulerer leieforholdet. Derfor er innholdet i husleiekontrakten svært viktig. Samtidig er det viktig å være klar over at man i Norge har en omfattende husleielov med mange regler som man ikke har lov til å avtale seg bort fra.

Advokatene Sivertsen & Co hjelper sine klienter med alt innen utleie av bolig, inkludert å sette opp en profesjonell og gjennomtenkt husleiekontrakt. Vi er opptatt av at leiekontrakten tilpasses dine spesielle behov, men alltid innenfor husleielovens regler.

Ta kontakt i dag for å få hjelp med utleie av bolig.

Krangles det om hytta i din familie?

Mange nordmenn eier hytte sammen med andre familiemedlemmer, og mange oppdager dessverre at det lett kan oppstå uenigheter, for eksempel om hvem som skal bruke hytta når, eller hvor mye penger som skal brukes på vedlikehold gjennom året.

Dine penger har publisert en interessant artikkel om dette emnet, som kan leses her. Men som advokater er vi spesielt opptatt av at det finnes egne beslutningsregler for slike uenigheter i sameieloven. Loven legger opp til at dere må bli enige om hvordan dere skal ha det, hovedsakelig gjennom avstemming. Men avhengig av sakens karakter, må dere blant annet vite om en beslutning krever alminnelig flertall, om alle må være enige eller om noen har vetorett.

Advokatene Sivertsen & Co hjelper sameiere med å komme til enighet om hvordan eiendommer skal disponeres. Vi kan opptre som meglere mellom partene og hjelpe til med å lage tydelige regler for bruk, vedlikehold og eierform av hytta. Ta kontakt med oss i dag for en effektiv løsning på din eiendomstvist.

Hytte
Posted on July 4, 2014 and filed under Eiendomsrett, De lege lata.

Lurer du på om du trenger advokat? Ta risikotesten!

Rødt flag.jpg

Mange lever med større juridisk risiko enn de er klar over. Men den gode nyheten er at denne risikoen er det ofte ganske enkelt å sikre seg mot.

For å finne ut om du er en av de mange som tar unødvendig juridisk risiko i hverdagen, har Advokatforeningen laget noen enkle og informative tester som du kan ta. Her finner du linker direkte til testene, ut fra hvilket område du vil teste:

Arv og gaver

Barn og barnefordeling

Ekteskap

Skilsmisse

Separasjon

Samboerforhold

Avslutte samboerforhold

Hvis dine svar på spørsmålene i testen betyr at du kan løpe en juridisk risiko, får du opp risikomeldinger markert med rødt eller gult flagg. Når du er ferdig med spørsmålene, kan du lagre eller skrive ut de risikomeldingene du har fått underveis.

Obs! Risikotesten er et verktøy du kan bruke for å finne ut mer om hvilken juridisk risiko du har. Det inkluderer ikke spesialtilfeller, og erstatter selvsagt ikke behovet for juridisk rådgivning. Dersom du får opp noen røde eller gule flagg, anbefaler vi at du bestiller en GRATIS VURDERING av din sak hos oss i dag!

Posted on January 14, 2014 .

Når NAV-bomben smeller

I den nye regjeringsplattformen loves det en full gjennomgang av Nav, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne. Samtidig fortsetter etaten nedtellingen mot det største byråkratiske skiftet for mange av sine brukere siden Nav-reformen. Innen mars neste år skal nemlig tusener av Nav-brukere igjennom en ny runde med søknader og økonomisk usikkerhet. For selv om de fremdeles skulle ha behov for bistand, har de brukt opp sin rett til arbeidsavklaringspenger. Noen "særlige tilfeller" slipper likevel unna.